SZPZLO Warszawa-Ochota

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

alt

 

SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych i zdrowotnych, które finansowane są przez Urząd m.st. Warszawy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

 


Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota realizuje następujące programy zdrowotne finansowane ze środków m. st. Warszawy:


Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń"


Opis i cele programu

 

U podstaw programu „Zdrowy Uczeń” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia. Poczucie zdrowia zapewnia dziecku dobre samopoczucie, otwarty umysł, zdolność analizy i syntezy oraz możliwość koncentracji na powierzonym zadaniu. Wymienione czynniki są nieodzownym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu, następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.

 

„Zdrowy Uczeń” to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną. Program zakłada również:

 • Przekazanie wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku, jako czynników mających ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy oraz prawidłową higieną odpoczynku a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia.
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców.
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Wpływ palenia tytoniu
  na powstawanie chorób układu krążenia.

 

 
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2015 – 2018

Opis i cele programu

Najnowsze badania wykazały, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem. U większości z tych dzieci przyczyną zaburzeń słuchu są nieleczone lub źle leczone infekcje górnych dróg oddechowych. Co gorsza – aż jedna trzecia dzieci w tej grupie wiekowej ma szumy uszne, które są niepokojącym objawem pogarszającego się słuchu. Bagatelizowanie chorób górnych dróg oddechowych to niejedyny problem. Inną przyczyną zaburzeń słuchu oraz szumów usznych jest hałas, w tym harmider, który panuje podczas przerwy na szkolnym korytarzu. Dlatego SZPZLO Warszawa-Ochota, postanowił realizować w szkołach podstawowych na terenie Warszawy w latach 2015 – 2018, program zdrowotny dotyczący badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI.

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Ponadto Program przewiduje:

 • Wykrycie i ocena częstości występowania zaburzeń słuchu u dzieci klas I i VI szkół podstawowych w Warszawie;
 • Ocena częstości występowania szumów usznych;
 • Objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.

 

 

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy”

Opis i cele programu

Wady refrakcji i zez to najczęstsze zjawisko występujące u dzieci w wieku szkolnym. Ważne jest rozpoznanie problemów zdrowotnych, a następnie jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Najbardziej wskazanym działaniem w zapobieganiu rozwojowi niedowidzenia jest prowadzenie skoordynowanych, systematycznych badań przesiewowych wzroku u dzieci. Każde dziecko rozpoczynające naukę i uczące się powinno przynajmniej raz w roku przejść badanie okulistyczne szczególnie, gdy ma problemy w nauce lub skarży się na bóle oczu lub głowy. Podczas badania okulistycznego powinna być badana także ostrość widzenia do bliży oraz widzenie stereoskopowe. Szybkie wyrównanie istniejącej wady refrakcji pozwoli uzyskać lepszą ostrość widzenia, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie wzroku.

Celem programu jest:

 • Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia;
 • Poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza;
 • Ziększenie świadomości społecznej na temat ww. wad ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych  na terenie m. st. Warszwy” na lata 2015 – 2018

Opis i cele programu

Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.

Program przewiduje:

 • Przeprowadzenia badania ortopedycznego.
 • Ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń korekcyjnych dostosowanego do rodzaju wady podstawy u dziecka.
 • Inicjowanie konsultacji lekarskich w trybie pilnym w sytuacjach tego wymagających oraz objęcie kwalifikowaną opieką medyczną uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy


Opis i cele programu


Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w populacji dzieci i młodzieży i jednocześnie czwartą z chorób najbardziej kosztownych. Promocja zdrowia i programy edukacyjne mające na celu zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia mogą zmniejszyć koszty i nakłady ponoszone na leczenie tych chorób, a tym samym zwiększą komfort życia młodych ludzi. Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

 • oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
 • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
 • zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
 • obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
 • obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
 • zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
 • zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
 • zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej


Szkoła Rodzenia pobierz

Opis i cele programu

Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniam się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Do uczestnictwa w programie bezpłanej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.

Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Plan spotkań:

Spotkanie 1

Zajęcia teoretyczne:

Ciąża

 • Fizjologia ciąży.
 • Moje ciało się zmienia.
 • Prawa kobiety w ciąży.
 • Co się dzieje w łonie matki.
 • Kontakt z dzieckiem w łonie matki.
 • Wysiłek fizyczny i praca zawodowa kobiety w ciąży.
 • Emocje kobiety, a otoczenie.
 • Dieta w ciąży.
 • Ocena ruchów płodu.
 • Niezbędne badania w czasie ciąży.
 • Objawy powikłań ciąży (nadciśnienie tętnicze, ocena poziomu glukozy, obrzęki, przebarwienia skóry, żylaki odbytu itp.)
 • Zaplanuj swój poród.

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.
 • Przygotowanie do porodu.
 • Nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu.
 • Nauka łagodzenia bólu porodowego - techniki relaksacji.

Spotkanie 2

Zajęcia teoretyczne:

Przygotowanie do porodu, poród

 • Lęk przed porodem.
 • Okresy i fazy porodu.
 • Objawy zbliżającego się porodu.
 • Droga do szpitala, procedura przyjęcia na oddział.
 • Rola osoby bliskiej w aktywnym porodzie.
 • Umiejętność oddychania we wszystkich fazach porodu.
 • Łagodzenie bólu i napięcia w i okresie porodu.
 • Aktywność podczas i okresu porodu.
 • III i IV okres porodu.

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.
 • Przygotowanie do porodu.
 • Nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu.
 • Nauka łagodzenia bólu porodowego - techniki relaksacji.
 • Nauka oddychania torem brzusznym.
 • Ćwiczenia przygotowujace do porodu.

Spotkanie 3

Wspomaganie porodu

 • Początek porodu i jego przebieg.
 • Prawa kobiety rodzącej.
 • Rola osoby bliskiej, towarzyszącej w prawidłowym i powikłanym porodzie.
 • Zabiegi towarzyszące narodzinom: lewatywa, golenie, nacięcie krocza - cel i wskazania do wykonania.
 • Wspomaganie porodu.
 • Łagodzenie bólu porodowego - techniki relaksacji.
 • Poród wspierany farmakologicznie.
 • Cięcie cesarskie.
 • Rodzaje i techniki znieczulenia porodowego.
 • Połóg na oddziale.

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające i rozciągające.
 • Przygotowanie do porodu.
 • Nauka prawidłowych zachowań w trakcie porodu.
 • Nauka łagodzenia bólu porodowego - techniki relaksacji.
 • Nauka oddychania torem brzusznym.
 • Ćwiczenia przygotowujace do porodu.

Spotkanie 4

Pierwsze chwile matki i dziecka

 • Ocena stanu zdrowia noworodka po porodzie.
 • Postępowanie z dzieckiem na sali porodowej.
 • Znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
 • Opieka w oddziale poporodowym.
 • Szczepienia, zabiegi i badania wykonywane noworodkowi.
 • Budowanie więzi emocjonalnej.


Zajęcia praktyczne:

 • Pierwsza pomoc.
 • Nauka karmienia piersią.

Spotkanie 5

Pierwsze dni w domu

 • Bezpieczeństwo matki i dziecka w samochodzie.
 • Sprawy urzędowe do załatwienia po porodzie.
 • Zasady pomocy finansowej państwa i uzyskiwanie wsparcia ośrodków pomocy społecznej.
 • Procedury alimentacyjne.
 • Niezbędnik na pierwsze dni.
 • Bezpieczny pokój dziecka.
 • Prawidłowe trzymanie i noszenie dziecka.
 • Przewijanie, ubieranie.
 • Kąpiel, pielęgnacja.
 • Pielęgnacja pępka.
 • Wizyta położnej środowiskowej.

Zajęcia praktyczne:

 • Pierwsza pomoc
 • Nauka karmienia piersią.

Spotkanie 6

Połóg

 • Psychiczne i fizyczne zagadnienia okresu połogu.
 • Higiena i dieta w okresie połogu.
 • Syndrom baby blues.
 • Pierwsze godziny po porodzie.
 • Zasady pielęgnacji i higieny.
 • Powody do niepokoju.
 • Metody regulacji płodności.
 • Ćwiczenia w połogu.

Zajęcia praktyczne:

 • Ćwiczenia wzmacniające.
 • Ćwiczenia w połogu.
 • Ćwiczenia relaksujące.

Spotkanie 7

Karmienie

 • Prawa kobiety karmiącej.
 • Znaczenie karmienia piersią dla mamy i dziecka.
 • Czy warto karmić piersią?
 • Fizjologia procesu wytwarzania pokarmu.
 • Przeciwwskazania do karmienia piersią ze strony matki i dziecka.
 • Rozwiązywanie problemów laktacyjnych.
 • Wspomaganie laktacji.
 • Najwygodniejsze pozycje do karmienia - ćwiczenia.
 • Monitorowanie przebiegu karmienia.
 • Kiedy odciągać pokarm? Odciąganie i przechowywanie mleka kobiecego.
 • Jak podawać odciągnięty pokarm dziecku? - pomocne akcesoria w karmieniu piersią.
 • Karmienie mieszane.
 • Prawidłowa dieta karmiącej mamy.

Zajęcia praktyczne:

 • Karmienie piersią.
 • Najwygodniejsze pozycje do karmienia piersią.

Spotkanie 8

Kontynuacja zagadnień związanych z karmieniem piersią

 • Wybrane problemy w laktacji: płaskie brodawki, bolesne brodawki, nawał pokarmu.
 • Co robić, gdy dojdzie do obrzęku, zastoju, zatkania przewodu mlecznego, zapalenia.
 • Moje dziecko źle chwyta pierś.
 • Co robić, gdy mam za mało pokarmu.
 • Czy i jak zakończyć karmienie piersią.

Zajęcia praktyczne:

 • Karmienie piersią.
 • Masaż piersi.
 • Pobudzanie laktacji.

Spotkanie 9

Opieka i pielęgnacja noworodka

 • Prawa matki.
 • Stany przejściowe u noworodka: fizjologiczny spadek masy ciała, żółtaczka fizjologiczna, stolce przejściowe.
 • Szczepienia.
 • Mowa niemowląt.
 • Powody do niepokoju.
 • Kolka.
 • Ulewanie.
 • Zaparcia.
 • Biegunka.
 • Czy moje dziecko ma alergię pokarmową?
 • Gdy maleństwo jest chore.
 • Niepokojące objawy - kiedy do lekarza.

Zajęcia praktyczne:

 • Pierwsza pomoc.
 • Masaż niemowlęcy.

Spotkanie 10

Podsumowanie dotychczas zdobytej wiedzy i nabytych umiejętności.


Na zajęcia prosimy przynieść:

 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.
 • Grube skarpety (na salę wchodzimy bez butów).
 • Wygodny strój (typu dresy, itp.).


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>


Opis i cele programu


Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno -zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.


Program zdrowotny "Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat"


Opis i cele programu


Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18-19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.


Program zdrowotny „Zdrowie, Mama i Ja-etap II - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci od 24 do 36 miesiąca życia"  - pobierz >>


Opis i cele programu


Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Zmniejszenie liczby zachorowań inwazyjnych – posocznic, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. Streptococcus pneumonie czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości ,która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Zakażenia pneumokokowe wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHP) która może mieć ciężki przebieg u dzieci. Ma charakter uogólniony, będący następstwem rozsiewu krwiopochodnego, które stanowi zagrożenie życia i może być trudne do leczenia. Przebieg chorób pneumokokowych u dzieci jest ciężki ze względu na nie w pełni wykształcony lub osłabiony układ odpornościowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)umieściła infekcje pneumokokowe na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, którym zapobieganiu i zwalczaniu należy nadać najwyższy priorytet.


Program finansowany przez NFZ:


Program profilaktyki raka szyjki macicy - więcej_>>


Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn - więcej


Opis i cele programu


Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.

Program uwzględnia przeprowadzenie profilaktycznych badań ortopedycznych z oceną postawy, chodu, wyglądu pleców i ustawienia łopatek badanego oraz klatki piersiowej, wykonanie badania kręgosłupa-testu Adamsa, próbę palce-podłoga, ocenę ustawienia miednicy, wykrycie objawów Trendelenburga, ocenę kończyn górnych i dolnych, wprowadzenie zapisów do dokumentacji, wypełnienie indywidualnej karty uczestnika programu wraz z wskazaniami i zaleceniami do dalszego leczenia.

 

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV - finansowany ze środków budżetowych Gminy Raszyn więcej

 

Opis i cele programu

Wirus HPV odpowiada za zmiany przednowotworowe i nowotworowe na błonach śluzowych narządów płciowych i innych okolic ciała. W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok 5 Polek dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie.

Wirus HPV jest również odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. k łykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną.

Szczepionka zapobiega zakażeniom typami wirusa HPV 16 i 18, jak również chroni krzyżowo przed 10 innymi z grupy onkogennych HPV: 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59. Ponadto szczepionka chroni przed występowaniem brodawek płciowych powodowanych przez typy HPV 6 i 11.