SZPZLO Warszawa-Ochota

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

altSZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych i zdrowotnych, które finansowane są przez Urząd m.st. Warszawy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.
Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn

 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota realizuje następujące programy zdrowotne finansowane ze środków m. st. Warszawy:


Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń"


Opis i cele programu

 

U podstaw programu „Zdrowy Uczeń” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia. Poczucie zdrowia zapewnia dziecku dobre samopoczucie, otwarty umysł, zdolność analizy i syntezy oraz możliwość koncentracji na powierzonym zadaniu. Wymienione czynniki są nieodzownym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu, następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.

 

„Zdrowy Uczeń” to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną. Program zakłada również:

 • Przekazanie wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku, jako czynników mających ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy oraz prawidłową higieną odpoczynku a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia.
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców.
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Wpływ palenia tytoniu
  na powstawanie chorób układu krążenia.

 

 
Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2015 – 2018

Opis i cele programu

Najnowsze badania wykazały, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem. U większości z tych dzieci przyczyną zaburzeń słuchu są nieleczone lub źle leczone infekcje górnych dróg oddechowych. Co gorsza – aż jedna trzecia dzieci w tej grupie wiekowej ma szumy uszne, które są niepokojącym objawem pogarszającego się słuchu. Bagatelizowanie chorób górnych dróg oddechowych to niejedyny problem. Inną przyczyną zaburzeń słuchu oraz szumów usznych jest hałas, w tym harmider, który panuje podczas przerwy na szkolnym korytarzu. Dlatego SZPZLO Warszawa-Ochota, postanowił realizować w szkołach podstawowych na terenie Warszawy w latach 2015 – 2018, program zdrowotny dotyczący badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI.

Zasadniczym celem Program jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Ponadto Program przewiduje:

 • Wykrycie i ocena częstości występowania zaburzeń słuchu u dzieci klas I i VI szkół podstawowych w Warszawie;
 • Ocena częstości występowania szumów usznych;
 • Objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.
 

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych  na terenie m. st. Warszwy” na lata 2015 – 2018

Opis i cele programu

Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.

Dlatego też, SZPZLO Warszawa-Ochota w trosce o swoich najmłodszych podopiecznych przystąpił do realizacji „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postaw dla uczniów klas IV szkół podstawowych na ternie m. st. Warszawy” na lata 2015 – 2018.


Program przewiduje:

 • Przeprowadzenia badania ortopedycznego.
 • Ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń korekcyjnych dostosowanego do rodzaju wady podstawy u dziecka.
 • Inicjowanie konsultacji lekarskich w trybie pilnym w sytuacjach tego wymagających oraz objęcie kwalifikowaną opieką medyczną uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy


Opis i cele programu


Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w populacji dzieci i młodzieży i jednocześnie czwartą z chorób najbardziej kosztownych. Promocja zdrowia i programy edukacyjne mające na celu zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia mogą zmniejszyć koszty i nakłady ponoszone na leczenie tych chorób, a tym samym zwiększą komfort życia młodych ludzi. Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

 • oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
 • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
 • zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
 • obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
 • obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
 • zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
 • zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
 • zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej.


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>


Opis i cele programu


Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno -zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.


Program zdrowotny "Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat"


Opis i cele programu


Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18-19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.


Program zdrowotny „Zdrowie, Mama i Ja-etap II - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci od 24 do 36 miesiąca życia"  - pobierz >>


Opis i cele programu


Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Zmniejszenie liczby zachorowań inwazyjnych – posocznic, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. Streptococcus pneumonie czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości ,która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Zakażenia pneumokokowe wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHP) która może mieć ciężki przebieg u dzieci. Ma charakter uogólniony, będący następstwem rozsiewu krwiopochodnego, które stanowi zagrożenie życia i może być trudne do leczenia. Przebieg chorób pneumokokowych u dzieci jest ciężki ze względu na nie w pełni wykształcony lub osłabiony układ odpornościowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)umieściła infekcje pneumokokowe na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, którym zapobieganiu i zwalczaniu należy nadać najwyższy priorytet.


Program finansowany przez NFZ:


Program profilaktyki raka szyjki macicy - więcej_>>

 

Program realizowany ze środków budżetowych Gminy Raszyn:


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka - więcej>>


Opis i cele programu


Grypa to  jedna z najbardziej groźnych chorób przenoszonych pomiędzy ludźmi drogą kropelkową. Największa ilość zachorowań na grypę, występuje podczas sezonowych epidemii, powodując ostre objawy uniemożliwiające pracę osobom czynnym zawodowo. Epidemie grypy powodują znaczne koszty społeczne i niekiedy mają zasięg ogólnokrajowy.

W większości przypadków zachorowanie na grypę powoduje obłożną chorobę, u części chorych mogą występować powikłania i zdarzają się też przypadki śmierci, szczególnie u dzieci, osób starszych obciążonych innymi, dodatkowymi poważnymi chorobami.

Dlatego też, SZPZLO Warszawa-Ochota realizuje programu szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka od 65 roku życia dla mieszkańców Gminy Raszyn. 


Program profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn


Opis i cele programu


Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.


Dlatego też, SZPZLO Warszawa-Ochota w trosce o swoich najmłodszych podopiecznych przystąpił do realizacji programu profilaktyki wad postawy dla uczniów klas I, III i VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn.


Program uwzględnia przeprowadzenie profilaktycznych badań ortopedycznych z oceną postawy, chodu, wyglądu pleców i ustawienia łopatek badanego oraz klatki piersiowej, wykonanie badania kręgosłupa-testu Adamsa, próbę palce-podłoga, ocenę ustawienia miednicy, wykrycie objawów Trendelenburga, ocenę kończyn górnych i dolnych, wprowadzenie zapisów do dokumentacji, wypełnienie indywidualnej karty uczestnika programu wraz z wskazaniami i zaleceniami do dalszego leczenia.