SZPZLO Warszawa-Ochota

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

 

alt

 

SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych i zdrowotnych, które finansowane są przez Urząd m.st. Warszawy, Narodowy Fundusz Zdrowia oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

 


Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 

 

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota realizuje następujące programy zdrowotne finansowane ze środków m. st. Warszawy:


Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń" pobierz


Opis i cele programu

 

 

U podstaw programu „Zdrowy Uczeń” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia. Poczucie zdrowia zapewnia dziecku dobre samopoczucie, otwarty umysł, zdolność analizy i syntezy oraz możliwość koncentracji na powierzonym zadaniu. Wymienione czynniki są nieodzownym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu, następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.

 

„Zdrowy Uczeń” to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną. Program zakłada również:

 • Przekazanie wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku, jako czynników mających ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy oraz prawidłową higieną odpoczynku a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia.
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców.
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Wpływ palenia tytoniu
  na powstawanie chorób układu krążenia.

 

 

Program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2015 – 2018 pobierz


Opis i cele programu

Najnowsze badania wykazały, że co piąte dziecko w wieku szkolnym ma problemy ze słuchem. U większości z tych dzieci przyczyną zaburzeń słuchu są nieleczone lub źle leczone infekcje górnych dróg oddechowych. Co gorsza – aż jedna trzecia dzieci w tej grupie wiekowej ma szumy uszne, które są niepokojącym objawem pogarszającego się słuchu. Bagatelizowanie chorób górnych dróg oddechowych to niejedyny problem. Inną przyczyną zaburzeń słuchu oraz szumów usznych jest hałas, w tym harmider, który panuje podczas przerwy na szkolnym korytarzu. Dlatego SZPZLO Warszawa-Ochota, postanowił realizować w szkołach podstawowych na terenie Warszawy w latach 2015 – 2018, program zdrowotny dotyczący badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas I i VI.

Zasadniczym celem Programu jest wykrycie zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój. Ponadto Program przewiduje:

 • Wykrycie i ocena częstości występowania zaburzeń słuchu u dzieci klas I i VI szkół podstawowych w Warszawie;
 • Ocena częstości występowania szumów usznych;
 • Objęcie opieką diagnostyczną, terapeutyczną i rehabilitacyjną dzieci z wykrytymi zaburzeniami słuchu.

 

 

„Program profilaktyczny wczesnego wykrywania wad wzroku i zeza dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m. st. Warszawy” pobierz


Opis i cele programu

Wady refrakcji i zez to najczęstsze zjawisko występujące u dzieci w wieku szkolnym. Ważne jest rozpoznanie problemów zdrowotnych, a następnie jak najszybsze rozpoczęcie leczenia. Najbardziej wskazanym działaniem w zapobieganiu rozwojowi niedowidzenia jest prowadzenie skoordynowanych, systematycznych badań przesiewowych wzroku u dzieci. Każde dziecko rozpoczynające naukę i uczące się powinno przynajmniej raz w roku przejść badanie okulistyczne szczególnie, gdy ma problemy w nauce lub skarży się na bóle oczu lub głowy. Podczas badania okulistycznego powinna być badana także ostrość widzenia do bliży oraz widzenie stereoskopowe. Szybkie wyrównanie istniejącej wady refrakcji pozwoli uzyskać lepszą ostrość widzenia, a w konsekwencji lepsze funkcjonowanie wzroku.

Celem programu jest:

 • Zapobieganie rozwojowi niedowidzenia;
 • Poprawa funkcji narządu wzroku u dzieci poprzez wczesne wykrywanie wad refrakcji oraz zeza;
 • Ziększenie świadomości społecznej na temat ww. wad ich konsekwencji oraz potrzeby wczesnego diagnozowania i leczenia.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i korekcji wad postawy dla uczniów klas IV szkół podstawowych  na terenie m. st. Warszwy” na lata 2015 – 2018 pobierz


Opis i cele programu

Wada postawy to nie tylko nienaturalne skrzywienia kręgosłupa. Niekiedy dziecko ma chore biodra, kolana lub stopy, wówczas chodzenie, stanie, bieganie, a nawet siedzenie może sprawiać mu ból. Żeby ten ból zmniejszyć - ustawia ono swoje ciało nienaturalnie czyli niesymetrycznie, krzywo. Jeśli robi to stale, wówczas cały szkielet się deformuje. Pojawia się np. garb, “kurza" klatka piersiowa, brzuch zostaje wypchnięty do przodu. Takie wady postawy to nie problem estetyczny. Dziecko z dużą wadą ma też m.in. kłopoty z oddychaniem, szybciej się męczy, często miewa bóle głowy, utyka. Podczas zabaw nie nadąża za zdrowymi rówieśnikami. Bywa przez nich odtrącane, a to powód do stresu, a nawet depresji.

Program przewiduje:

 • Przeprowadzenia badania ortopedycznego.
 • Ustalenie indywidualnego planu ćwiczeń korekcyjnych dostosowanego do rodzaju wady podstawy u dziecka.
 • Inicjowanie konsultacji lekarskich w trybie pilnym w sytuacjach tego wymagających oraz objęcie kwalifikowaną opieką medyczną uczniów ze stwierdzonymi wadami postawy.

Program profilaktyki zdrowotnej w zakresie poprawy stanu zdrowia jamy ustnej dla uczniów klas II szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy pobierz


Opis i cele programu


Próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą w populacji dzieci i młodzieży i jednocześnie czwartą z chorób najbardziej kosztownych. Promocja zdrowia i programy edukacyjne mające na celu zapobieganie próchnicy i chorobom przyzębia mogą zmniejszyć koszty i nakłady ponoszone na leczenie tych chorób, a tym samym zwiększą komfort życia młodych ludzi. Obniżenie częstości występowania próchnicy u dzieci i młodzieży oraz poprawa ich jakości życia poprzez:

 • oddziaływania prozdrowotne ukierunkowane na ochronę przed próchnicą,
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i rozwijanie właściwych nawyków higienicznych u uczniów klas II szkół podstawowych,
 • zapewnienie niezbędnej profilaktyki fluorkowej poprzez wykształcenie nawyku dwukrotnego w ciągu dnia prawidłowego szczotkowania zębów pastą z fluorem.
 • zwiększenie liczby dzieci ze zdrowym uzębieniem stałym i przyzębiem,
 • obniżenie ciężkości przebiegu choroby próchnicowej u dzieci w wieku szkolnym,
 • obniżenie odsetka dzieci i młodzieży z usuniętymi z powodu próchnicy zębami stałymi,
 • zmniejszenie wartości wskaźnika PUW i PIW w trzyletnim okresie obserwacji,
 • zmniejszenie absencji dzieci w szkole z powodu bólu zęba lub nagłej wizyty u lekarza dentysty,
 • zmniejszenie potrzeby leczenia zębów u dzieci, co spowoduje obniżenie kosztów opieki stomatologicznej


Szkoła Rodzenia pobierz


Opis i cele programu


Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniam się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.


Do uczestnictwa w programie bezpłanej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.


Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.

Plan spotkań:


Na zajęcia prosimy przynieść:

 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.
 • Grube skarpety (na salę wchodzimy bez butów).
 • Wygodny strój (typu dresy, itp.).

Zapisy po numerem telefonu: +48 512 802 853


Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>


Opis i cele programu


Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno -zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.


Program zdrowotny "Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 - 19 lat" pobierz >>


Opis i cele programu


Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18-19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.


Program zdrowotny „Zdrowie, Mama i Ja-etap II - program profilaktyki zakażeń pneumokokowych u dzieci od 24 do 36 miesiąca życia"  - pobierz >>


Opis i cele programu


Poprawa stanu zdrowia dzieci poprzez przeprowadzenie skutecznych szczepień przeciwko pneumokokom. Zmniejszenie liczby zachorowań inwazyjnych – posocznic, zapalenia opon mózgowo- rdzeniowych, zapalenia płuc i zapalenia ucha środkowego, zmniejszenie nosicielstwa bakterii pneumokokowych oraz zmniejszenie kosztów związanych z leczeniem w/w schorzeń. Streptococcus pneumonie czyli pneumokok jest bakterią o wysokiej zjadliwości ,która w ostatnim czasie zwiększa oporność na różne grupy antybiotyków. Zakażenia pneumokokowe wywołują inwazyjną chorobę pneumokokową (ICHP) która może mieć ciężki przebieg u dzieci. Ma charakter uogólniony, będący następstwem rozsiewu krwiopochodnego, które stanowi zagrożenie życia i może być trudne do leczenia. Przebieg chorób pneumokokowych u dzieci jest ciężki ze względu na nie w pełni wykształcony lub osłabiony układ odpornościowy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)umieściła infekcje pneumokokowe na pierwszym miejscu listy chorób zakaźnych, którym zapobieganiu i zwalczaniu należy nadać najwyższy priorytet.Programy finansowane ze środków Gminy Raszyn:


Przesiewowe badania słuchu u dzieci z klas VI szkół podstawowych z terenu Gminy Raszyn oraz klas III gimnazjum w Szkole Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Raszynie w budynku przy ulicy Unii Europejskiej 1 - pobierz >>


Opis i cele programu


Badanie audiometryczne wśród uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych jest okazją do sprawdzenia poprawności działania narządu słuchu. W szczególności w czasach, kiedy dzieci są narażone na ciągły hałas z różnych źródeł oraz choroby górnych dróg oddechowych. Uczniowie są szczególnie narażeni na hałas w miejscu nauczania, głównie w czasie przerw oraz hałas komunikacyjny w drodze do i ze szkoły. Badania przesiewowe mają na celu potwierdzenie prawidłowości funkcjonowania narządu słuchu ale przede wszystkim na wykrycie nieprawidłowości w słyszeniu, ocenę częstotliwości występowania szumów oraz skierowanie do dalszej diagnostyki.

 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie populacji z grupy szczególnego ryzyka (300 osób od 65 roku życia) dla osób zameldowanych na terenie Gminy Raszyn - pobierz >>


Opis i cele programu


Do dnia 15 grudnia 2017 r. osoby po 65 roku życia, zameldowane na terenie Gminy Raszyn będą miały możliwość skorzystania z darmowych szczepień przeciwko grypie. Jest to choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno-zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami. Dokładne informacje w rejestracji ogólnej pod numerem telefonu: (22) 720-05-02. Zapraszamy do skorzystania!Program finansowany przez NFZ:


Program profilaktyki raka szyjki macicy - więcej_>>