Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.; dalej jako u.ś.u.d.e.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, publikuje poniżej regulamin korzystania z bezpłatnego newslettera:
 

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota usług świadczonych drogą elektroniczną w celach informacyjnych.
2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia formularza jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota. Dane osobowe (tj. dane osobowe ujawnione w adresie e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi newslettera. Dane te nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi usługi newslettera, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
4. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl
5. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem.
6. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym regulaminem.
 
§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota świadczy usługę newslettera.
2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o usługach świadczonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 
§ 3. Warunki świadczenia usług
1.  Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
2.W celu zamówienia newslettera Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na stronie internetowej pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostanie informacja zawierająca link potwierdzający i aktywujący zamówienie newslettera.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
4. W ramach usługi newslettera Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, poza wypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn.zm.).
5. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych z usługi newslettera poprzez kliknięcie linka dołączonego do każdego newslettera otrzymanego przez Użytkownika. W celu aktualizacji danych należy przesłać na adres: sekretariat@szpzlo-ochota.pl informację o aktualizacji danych.
7. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem newslettera informacji o usługach  świadczonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na konto
e-mail Użytkownika.
8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b u.ś.u.d.e.).
9. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 
§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota dokłada najwyższej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania usługi newslettera.
2. Użytkonik korzystający z usługi newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczących tej usługi na adres: sekretaria@szpzlo-ochota.pl.
3. Reklamacja, o której mowa powyżej w ust. 1 powinna zawierać opis występującego problemu z korzystaniem z usługi newslettera i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na reklamację.
4. Odpowiedzi na reklamację SZPZLO Warszawa – Ochota udzieli w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 
 
§ 5. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.