a podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.; dalej jako u.ś.u.d.e.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, publikuje poniżej regulamin korzystania z bezpłatnego newslettera:


REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA


§ 1. Postanowienia ogólne


1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota usług świadczonych drogą elektroniczną w celach informacyjnych, promocji
i marketingu.
2. Administratorem zbioru danych osobowych pozyskanych w wyniku wypełnienia formularza jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl i www.cziu.pl.
4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem.
5. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą
z usługi newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie
z niniejszym regulamine 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem


1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota świadczy usługę newslettera.
2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o usługach, promocjach w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

 

§ 3. Warunki świadczenia usług


1.Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
2. W celu zamówienia newslettera Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na stronie internetowej pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl, lub www.cziu.pl, który następnie przesyła do Administratora zbioru danych osobowych za pomocą odpowiedniego pola znajdującego się w formularzu.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
4. W ramach usługi newslettera Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim, poza wypadkami wskazanymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn.zm.).
5. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
6.Użytkownik w każdym momencie ma prawo do zmiany bądź usunięcia swoich danych z usługi newslettera. W celu złożenia rezygnacji lub aktualizacji danych należy przesłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. informację o wycofaniu zgody lub jej aktualizację.
7.Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota za pośrednictwem newslettera treści marketingowych i informacji o usługach w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto e-mail Użytkownika.
8. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania treści
o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b u.ś.u.d.e.).
9. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawne obowiązujące
w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące
w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.


§ 4. Postępowanie reklamacyjne


1. Reklamacje mogą być składane z tytułu nieotrzymania newslettera lub nieusunięcia danych Użytkownika, mimo złożenia rezygnacji z usług.
2. Reklamacje składane są w formie pisemnej, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpatrzenia, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia opisanego
w ust. 1.
3. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota rozpatrzy reklamację, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, oraz powiadomi pisemnie Użytkownika o rozstrzygnięciu.


§ 5. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.Usługa „Newsletter” umożliwia wszystkim zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji o świadczeniach udzielanych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.


• Korzystanie z usługi „newsletter” jest dobrowolne i bezterminowe.
• W celu świadczenia usługi „newsletter” Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
• Użytkownik, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
• Informacje dotyczące sposobu rejestracji, modyfikacji i usunięcia danych dostępne są po kliknięciu na link: "Regulamin Bezpłatnego Newslettera”.
• Administratorem danych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez SZPZLO Warszawa - Ochota wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „newsletter”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „newsletter”.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęsliwicka 36 w celu korzystania z prowadzonej przez SZPZLO Warszawa-Ochota usługi „Newsletter”. Potwierdzam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Bezpłatnego Newslettera oraz pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi newsletter. Zbiór danych osobowych zgłoszony do GIODO.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, z siedzibą w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 36 drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), na podany adres e-mail.