OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych dla osób, które są zainteresowane przystąpieniem do projektu „Po zdrowie razem – wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych SZPZLO jest możliwy pod adresem:
SZPZLO Warszawa – Ochota
ul. Szczęśliwicka 36
02 – 353 Warszawa
e-mail: iod@szpzlo-ochota.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług medycznych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj. obowiązków nałożonych przepisami prawa, m.in. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i ustawy o działalności leczniczej.

4. Odbiorcami danych będą  podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do ich otrzymania oraz podmioty świadczące SZPLZO usługi w zakresie świadczeń zdrowotnych  oraz usługi w zakresie IT.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa.  

6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
−    prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
−    prawo do sprostowania  danych osobowych,
−    prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do świadczenia usług medycznych przez SZPZLO.