REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie
Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”
POWR.04.01.00-00-DM10/20
 
 
ROZDZIAŁ I
 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu k. Warszawy oraz Fundacja „Zerwane Więzi”, zwane dalej Realizatorami, tworzą, w ramach porozumienia, projekt pod nazwą "Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa” (zwanym dalej Projektem / Projekt).
 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Priorytet: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
 3. Uczestnikami Projektu (zwanymi dalej Uczestnikami) są osoby zakwalifikowane do udziału
  w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi  w niniejszym Regulaminie, bezpośrednio korzystające z pomocy.
 4. Rekrutacja dla uczestników projektu jest otwarta, prowadzona przez infolinię, Zespół Pierwszego Kontaktu,  w placówkach w Warszawie tj. Ochota  ul. Skarżyńskiego 1, Warszawa,  Śródmieście 
  ul. Koszykowa 79b, Warszawa, Ursus  ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, dotyczącymi promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
 5. Niniejszy Regulamin określa cele, zadania oraz zasady funkcjonowania i rekrutacji pacjentów związane z Projektem „Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”.
 
ROZDZIAŁ II
ORGANIZACJA PROJEKTU
 
§ 2
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE
 
 1. Celem projektu jest utworzenie na obszarze dzielnic m.st. Warszawy: Ochota, Śródmieście, Ursus Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (zwanym dalej „ŚCZPDiM”), którego zadaniem będzie wdrożenie usług szybkiej interwencji psychologicznej, zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania młodego pacjenta.
 2. Czas trwania projektu zaplanowano na okres od 01.06.2021 – 30.09.2023 roku.
 3. Cele szczegółowe ŚCZPDiM:
 • koordynacja i integracja wsparcia w partnerstwie w ramach Centyrum Koordynacji wraz z całodobową infolinią dla pacjentów i ich rodzin. Centrum Koordynacji tworzy zespół specjalistów pracujących w ramach lokalnej infolinii, zespołu pierwszego kontaktu i zespołu koordynacji międzyinstytucjonalnej. Głównym zadaniem Centrum Koordynacji jest przyjęcie zgłoszenia, wstępna ocena rodzaju trudności lub stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i nawiązanie oraz podtrzymywanie relacji z rodziną i dzieckiem m.in. podczas wizyt domowych prowadzonych zgodnie z zasadami Dialogu Otwartego lub przekazanie dziecka czy rodziny do innych instytucji świadczących usługi odpowiadające na zgłaszane potrzeby. Główne zadania specjalistów z Centrum Koordynacji to skoordynowanie procesu wsparcia w danej społeczności lokalnej na poziomie instytucjonalnym, wypracowanie lokalnych procedur związanych z optymalizacją korzystania z dostępnych zasobów, przyjmowanie i wstępna ocena zgłoszeń pod kątem możliwości oraz zasobów Centrum Koordynacji.
 • prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży, która jest realizowana w domu lub w podmiotach oświaty lub oparcia społecznego lub w innych miejscach pobytu dziennego dzieci i młodzieży;
 • prowadzenie usług ambulatoryjnych specjalistycznych w ramach psychoterapii indywidualnej, grupowej, rodzinnej dla dzieci i młodzieży, poradnictwa psychologicznego, świadczeń lekarskich psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży, psychoedukacji i wsparcia psychospołecznego dla rodzin, dzieci i młodzieży;
 • realizacja usług całodobowych - hostel lub ośrodek okresowej opieki całodobowej dla młodzieży od 16 r.ż.;
 • poradnictwo dla specjalistów z podmiotów oświaty, oparcia społecznego oraz innych podmiotów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w obszarze zdrowia psychicznego;
 • profilaktyka, edukacja, informacja – wzmocnienie zdrowia psychicznego poprzez organizację spotkań edukacyjno - profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych i średnich, rodziców w czasie wywiadówek.
 1. Projekt „Po zdrowie razem - wdrożenie modelu i uruchomienie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dla Ochoty, Śródmieścia i Ursusa”  realizowany będzie na obszarze dzielnic m. st. Warszawy Ochota, Śródmieście, Ursus.
 2. Projekt realizuje personel posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe, kilku/kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.
 3. Grupą docelową Projektu są dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkól ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia.
 4. Projekt zakłada objęcie opieką 5 tysięcy dzieci i młodzieży z doświadczeniem kryzysu psychicznego zamieszkujących na terenie Dzielnic m.st. Warszawy: Ochoty, Śródmieścia i Ursusa.
 5. Udział w Projekcie jest bezpłatny, przejazd uczestników Projektu nie jest objęty dofinansowaniem.
 
§ 3
REKRUTACJA
 1. Rekrutacja do Projektu jest otwarta i prowadzona od października 2021 roku do czerwca 2023 roku.
 2. Realizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji w przypadku, gdy zostanie zebrana odpowiednia liczba uczestników Projektu tzn. zebranie 5000 dzieci i młodzieży spełniających kryterium rekrutacji lub do wydłużenia okresu rekrutacji w przypadku niezebrania odpowiedniej ilości uczestników Projektu.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona przez Centrum Koordynacji i specjalistów zatrudnionych
  w Projekcie. Zapewniony będzie równy dostęp do uczestniczenia w projekcie w oparciu o zasadę promowania równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
 4. Warunkiem formalnym udziału w Projekcie jest złożenie przez rodziców/opiekunów uczestnika  lub pełnoletnie osoby zainteresowane udziałem, deklaracji - oświadczenia uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1). Dopełnienie tego warunku  jest możliwe w trakcie pierwszej wizyty członków  Zespołu Pierwszego Kontaktu, wchodzącego w skład Centrum Koordynacji.
 5. Weryfikacja złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnione wszystkie wymagane pola, czytelny podpis, kompletność załączników)  dokonywana jest przez Case managera.
 6. Realizator zastrzega sobie prawo do zdecydowania, w której placówce będzie prowadzona terapia uczestnika projektu (ośrodki przypisane według miejsca zamieszkania) .
 7. Kryteria formalne włączenia uczestników do Projektu:
 • adres zamieszkania z terenu dzielnic: Śródmieście,  Ochota lub Ursus;
 • grupa docelowa: dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkól ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia;
 • pisemna Deklaracja – Oświadczenie uczestnictwa w projekcie (załącznik nr 1)
 1. Wszystkie kryteria wskazane w ust. 7 powyżej muszą być spełnione łącznie.
 2. Kryteria wyłączenia uczestników z Projektu:
 • brak pisemnej zgody rodziców/opiekunów dziecka na udział dziecka w Projekcie;
 • pisemna rezygnacja rodzica/opiekuna z udziału dziecka w Projekcie;
 • dziecko już bierze udział w analogicznym projekcie u innego beneficjenta finansowanym ze środków publicznych;
 • dziecko jest objęte programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym finansowanym z NFZ związanym z opracowaniem szeregu diagnoz funkcjonowania dziecka.
 
§ 4
ETAPY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 1. Udział uczestników w Projekcie będzie odbywał się w następujących etapach:
 1. Etap nr 1 – Zgłoszenie do projektu
Zgłoszenie do programu odbywa się przez Centrum Koordynacji za pośrednictwem infolinii. Zadaniem infolinii jest przeprowadzenie krótkiego wywiadu diagnostycznego w celu oceny stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i pilności podjęcia interwencji. Stopień nasilenia kryzysu psychicznego oceniany jest za pomocą wystandaryzowanego wywiadu diagnostycznego oraz triażu psychiatrycznego. Przed kontaktem z infolinią zalecane jest przygotowanie informacji nt. dotychczasowej terapii pacjenta.
 1. Etap nr 2 – Współpraca z Zespołem Pierwszego Kontaktu
Pracownik infolinii przekazuje informację o zgłoszeniu członkom Zespołu Pierwszego Kontaktu, którzy kontaktują się z rodzicami/opiekunami dziecka, aby zaplanować do 3 spotkań w środowisku pacjenta (pierwsza wizyta w domu pacjenta). W trakcie spotkania rodzice /opiekunowie wypełniają deklarację - oświadczenie uczestnictwa w projekcie.
W skład Zespołu Pierwszego Kontaktu wchodzi Case manager, który następnie monitoruje terapię pacjenta na wszystkich etapach projektu. Manager przygotowuje indywidualny plan zdrowienia, stanowiący schemat dalszych działań terapeutycznych. Działania w ramach projektu mogą się zakończyć na etapie Zespołu Pierwszego kontaktu, jeśli interwencja w sposób satysfakcjonujący pomoże rozwiązać problemy dziecka.
 
 1. Etap nr 3 – Uczestnictwo w działaniach terapeutycznych
W kolejnym etapie, jeśli jest taka potrzeba, uczestnik zostanie  przekierowany do kolejnych zespołów terapeutycznych  – w zależności od schematu zaproponowanego przez Case managera (diagnoza, zróżnicowane formy psychoterapii, pobyt na oddziale dziennym rehabilitacji psychiatrycznej lub hostelu).
Spotkania z uczestnikami Projektu odbywają się w Warszawie w lokalizacjach zgodnie z miejscem zamieszkania pacjenta:
1)    dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawa: ul. Skarżyńskiego 1 w Warszawie;
2)    dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa: ul. Koszykowa 79 B w Warszawie;
3)    dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawa: ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie.
 
 1. Etap nr 4 – Uczestnictwo w działaniach profilaktycznych  
Działania profilaktyczno–edukacyjne realizowane są  w środowisku nauczania i wychowania 
w szkołach podstawowych, średnich oraz przedszkolach. Działania profilaktyczno – edukacyjne
w formie spotkań szkoleniowych kierowane są do:
a)    uczniów, rodziców i grona pedagogicznego placówek edukacyjnych na terenie dzielnic objętych projektem, a także rodziców dzieci przedszkolnych;
b)    pracowników instytucji zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem.
c)  rekrutacja do działań profilaktycznych odbywa się w odpowiedzi na pismo zapraszające, poprzez zgłoszenie telefoniczne lub na kontakt mailowy: infolinia.power@szpzlo-ochota.pl.
 
 1. Celem warsztatów wpierających młodzież, rodziców oraz kadrę pedagogiczną w tematyce zdrowia psychicznego jest kształtowanie odpowiednich postaw prozdrowotnych oraz umiejętności psychospołecznych niezbędnych w radzeniu sobie z kryzysami i procesie socjalizacji we współczesnym świecie. Celem spotkań z pracownikami instytucji zaangażowanych w opiekę nad dzieckiem jest wsparcie młodzieży, rodziców oraz kadry pedagogicznej w szybkim i skutecznym udzieleniu celowego wsparcia młodzieży i dzieciom. Ponadto, celem działań informacyjnych jest zapobieganie stygmatyzowaniu, dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zachęcenie osób z problemami psychicznymi do skorzystania z profesjonalnych form wsparcia.
 2. Kampania medialna „Wszystko może się ułożyć” zachęca do skorzystania z profesjonalnej pomocy w sytuacji podejrzenia kryzysu psychicznego. Kampania medialna realizowana jest poprzez media społecznościowe.
 
ROZDZIAŁ III Prawa i obowiązki uczestnika projektu
§ 5
 1. Przystępując do Projektu uczestnicy oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są stosować się do wszystkich informacji zawartych na stronie internetowej https://www.szpzlo-ochota.pl/power, a także tych wysyłanych drogą mailową, wyrażając tym samym zgodę na ich stosowanie.
 2. Przystąpienie do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w ramach Projektu jest równoznaczne
  z tym, iż uczestnik oraz jego rodzice lub opiekunowie prawni akceptują wszelkie informacje organizacyjne pojawiające się na stronie internetowej Projektu.
 3. Wypęłnienie i przesłanie formularza deklaracji przez opiekunów prawnych kandydata na uczestnika Projektu  oznacza potwierdzenie znajomości treści niniejszego Regulaminu oraz jego pełną akceptację.
 4. Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest do:
 • Punktualnego przychodzenia na umówione spotkania i wcześniejszego informowania o nieobecności.
 • Każdorazowego potwierdzania swojej obecności na spotkaniu – podpis.
 • Informowaniu o nieobecności na umówionym spotkaniu co najmniej na 24 godziny przed spotkaniem i dostarczeniu w późniejszym terminie zaświadczenia / zwolnienia lekarskiego.
 • Wypełnieniu ankiet monitorujących i ewaluacyjnych dotyczących realizacji Projektu.
 1. Każdy uczestnik w trakcie realizacji projektu ma prawo do:
 • bezpłatnych usług realizowanych w ramach  Projektu;
 • uzyskania rzetelnej informacji o zasadach udziału w Projekcie;
 • zgłaszania na email power@szpzlo-ochota.pl lub osobiście wszelkich uwag dotyczących sposobu realizacji Projektu.
 1. W trakcie realizacji Projektu uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie – wymagane jest przesłanie lub dostarczenie oryginału oświadczenia o przyczynie rezygnacji.
 2. Realizator posiada prawo do skreślenia uczestnika projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.    
 
Rozdział IV Postanowienia Końcowe
§ 6
 1. Realizator zastrzega sobie możliwość zmian Regulaminu, co ogłaszać bedzie każdorazowo na stronie internetowej Projektu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2021 roku.

Załącznik nr 1
Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie.