Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych - SZPZLO Warszawa-Ochota
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota


Aktualności

Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna dotycząca Przetwarzania Danych Osobowych

Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją dotycząca przetwarzania Państwa danych osobowych
przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota

 
Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO Warszawa – Ochota) z siedzibą w Warszawie02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS: 0000188485, NIP: 5261771472, REGON: 010202670, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl, strona http://www.szpzlo-ochota.pl
Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:
Państwa  dane osobowe będą przetwarzane przez SZPZLO Warszawa – Ochota w celu świadczenia usług medycznych oraz w celu profilaktyki zdrowotnej na podstawie prawnej określonej w art. 6 ust. 1 lit c) i d), art. 9 ust. 2 lit. c) i h) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. (dalej RODO). Ponadto, przekazane dane w postaci numeru tel., czy adresu e-mail będą przetwarzane w celach kontaktowych, w tym poinformowania o odwołaniu umówionej wizyty lub zmiany jej terminu, co jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem SZPZLO Warszawa – Ochota ażeby jest przetwarzać.
Podmioty, którym mogą być udostępione Państwa dane osobowe:
 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom, które Państwo wskażecie w swoim oświadczeniu (np. Towarzystwom Ubezpieczeniowym, rodzinie, etc.) lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności Narodowemu Funduszowi Zdrowia, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo – śledczym, sądom, podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych, Rzecznikowi Praw Pacjenta, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli SZPZLO Warszawa – Ochota; podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia; ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, lekarzom sądowym oraz rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem; uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek; organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem; podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów; zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta; komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji; osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania; spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia; członkom zespołów kontroli zakażeń szpitalnych, o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1866, 2003 i 2173), w zakresie niezbędnym do wykonywania ich zadań.           
Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania SZPZLO Warszawa – Ochota tj.: serwisanci systemów informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie. SZPZLO Warszawa – Ochota będzie ujawniać ww. podmiotom Państwa dane osobowe zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w poufności. SZPZLO Warszawa – Ochota będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jej rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO. SZPZLO Warszawa – Ochota nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w art. 29 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, 1524), tj. będą przetwarzane w dokumentacji medycznej przez okres 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: 1) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, w której to dokumentacji dane są przetwarzane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon; 1a) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, w której dane osobowe są przechowywane przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu; 2) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, w których dane osobowe są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie; 3) skierowań na badania lub zleceń lekarza, w których dane osobowe są przechowywane przez okres: a) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza, b) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie; 4) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia drugiego roku życia, w której dane osobowe są przechowywana przez okres 22 lat.
Przysługujące Państwu prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez SZPZLO Warszawa – Ochota:           
Przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdzie, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie Państwa danych, w tym ich udostępniania, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest niezbędne do świadczenia usług medycznych przez SZPZLO Warszawa – Ochota Państwa dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.    
Adres do korespondecji:
Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących Pani/Panu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby SZPZLO Warszawa – Ochota.
W przypadku skierowania ww. korespondencji, SZPZLO Warszawa – Ochota zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Państwu odpowiedzi
w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam Państwo przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy Państwa w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:     
W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie korespondencji na powyższy adres siedziby z dopiskiem IOD lub elektronicznie na adres iod@szpzlo-ochota.pl
 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.