Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z  późn. zm.; dalej jako u.ś.u.d.e.) Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa, publikuje poniżej regulamin korzystania z bezpłatnego newslettera:
 

REGULAMIN BEZPŁATNEGO NEWSLETTERA

 
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zakres i warunki wykonywania przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota usług świadczonych drogą elektroniczną w celach informacyjnych.
2. Wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu strony WWW jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
3. Formularz rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie takich usług oraz akceptację niniejszego regulaminu dostępny jest pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl
4. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym regulaminem.
5. Użytkownikiem w rozumieniu regulaminu jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystającą z usługi newslettera w wyniku przesłania wypełnionego Formularza zgodnie z niniejszym regulaminem.
 
§ 2. Rodzaj i zakres świadczonych usług objętych regulaminem
1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota świadczy usługę newslettera.
2. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o usługach świadczonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Ochota poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 
§ 3. Warunki świadczenia usług
1.  Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
2. W celu zamówienia newslettera Użytkownik wypełnia formularz udostępniony przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na stronie internetowej pod adresem: www.szpzlo-ochota.pl. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłana zostanie informacja zawierająca link potwierdzający i aktywujący zamówienie newslettera.
3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za aktualność danych osobowych, jakie wskazał w formularzu.
4. Korzystanie z usługi newsletter jest dobrowolne i bezterminowe.
5. Użytkownik w każdym momencie ma prawo do usunięcia swoich danych z usługi newslettera poprzez kliknięcie linka dołączonego do każdego newslettera otrzymanego przez Użytkownika. W celu aktualizacji danych należy przesłać na adres: sekretariat@szpzlo-ochota.pl informację o aktualizacji danych.
6. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie za pośrednictwem newslettera informacji o usługach  świadczonych przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota na konto
e-mail Użytkownika.
7. Adres elektroniczny wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. Użytkownik zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym (art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. b u.ś.u.d.e.).
8. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub przepisy prawne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników.
 
§ 4. Postępowanie reklamacyjne
1. Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota dokłada najwyższej staranności celem zapewnienia odpowiedniego poziomu funkcjonowania usługi newslettera.
2. Użytkownik korzystający z usługi newslettera ma prawo składania reklamacji dotyczących tej usługi na adres: sekretaria@szpzlo-ochota.pl.
3. Reklamacja, o której mowa powyżej w ust. 1 powinna zawierać opis występującego problemu z korzystaniem z usługi newslettera i dane kontaktowe Użytkownika, umożliwiające przekazanie odpowiedzi na reklamację.
4. Odpowiedzi na reklamację SZPZLO Warszawa – Ochota udzieli w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji.
 
§ 5 Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota (dalej jako SZPZLO) z siedzibą w Warszawie 02 – 353, przy ul. Szczęśliwickiej 36, adres e-mail: sekretariat@szpzlo-ochota.pl
2. Mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych SZPZLO przesyłając w formie listownej na adres siedziby Administratora stosowne pismo z dopiskiem „IOD” lub w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres iod@szpzlo-ochota.pl
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (podstawa prawna przetwarzania danych osobowych art. 6 ust. 1 lit b) RODO).
4. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym SZPZLO Warszawa - Ochota usługi w zakresie IT.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
6. Posiadają Państwo:
  • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Przysługuje Panstwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi newslettera.
 
§ 6. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samodzielnego Zespołu Lecznictwa Otwartego Warszawa – Ochota.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania.

 
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.