Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Wnioski o zapewnienie dostępności

Wnioski o zapewnienie dostępności
 
Wnioski o zapewnienie dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej
 
Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować urząd o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej tego podmiotu.
 
Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
 
Wniosek powinien zawierać:
 
 1. Dane kontaktowe wnioskodawcy.
 2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 4. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.
 
W załącznikach poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku. Korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe.
 
Termin rozpoznania wniosku:
 
Wniosek realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku lub o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego.
 
Wnioski o zapewnienie dostępności cyfrowej
 
Zgodnie Ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.
 
Wniosek powinien zawierać:
 1. dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 2. wskazanie strony internetowej, która ma być dostępna cyfrowo,
 3. wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 4. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeśli dotyczy.
W załącznikach poniżej zamieszczono przykładowy wzór wniosku. Korzystanie z udostępnionego wzoru nie jest obowiązkowe.
 
Termin rozpoznania wniosku:
 
Wniosek realizowany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia i terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku lub o braku możliwości jego realizacji ze wskazaniem możliwego dostępu alternatywnego. Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej jeśli będzie to mogło naruszyć integralność lub wiarygodność przekazywanych informacji.
 
Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:
 
 1. osobiście w Kancelarii SZPZLO Warszawa - Ochota (ul. Szczęśliwicka 36, Warszawa, II p.), wskazując jako adresata Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota;
 2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przesyłając na adres: Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota, ul. Szczęśliwicka 36, 02-353 Warszawa;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając na adres: dostepnosc@szpzlo-ochota.pl
 

Formularz żądania zapewnienia dostępności cyfrowejFormularz wniosku o zapewnienie dostępności
 

Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.