Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota

Promocja Zdrowia


SZPZLO Warszawa – Ochota pod nadzorem Sekcji Marketingu i Promocji Zdrowia realizuje wiele programów profilaktycznych
i zdrowotnych, które finansowane są przez:
Urząd m.st. Warszawy,
Narodowy Fundusz Zdrowia
oraz ze środków budżetowych Gminy Raszyn.

Programy zdrowotne i profilaktyczne realizowane w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnic
Warszawy: Ochota – Ursus i Gminy Raszyn 
 

 
 

Program zdrowotny "Zdrowy Uczeń"

Opis i cele programu
U podstaw programu „Zdrowy Uczeń” leży przeświadczenie, że istnieje potrzeba rozpowszechniania działań z zakresu promocji zdrowia. Poczucie zdrowia zapewnia dziecku dobre samopoczucie, otwarty umysł, zdolność analizy i syntezy oraz możliwość koncentracji na powierzonym zadaniu. Wymienione czynniki są nieodzownym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Poprzez przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zdrowiu, następuje kształtowanie ich postaw, umiejętności i nawyków, procentujących w dojrzałym życiu prawidłowym funkcjonowaniem.
 „Zdrowy Uczeń” to program edukacyjny realizowany przez pielęgniarki szkolne, w zakresie zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży. Głównym celem przedsięwzięcia jest kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci i młodzieży, promowanie zdrowego stylu życia poprzez edukację zdrowotną. Program zakłada również:
 • Przekazanie wiedzy na temat higieny osobistej w tym jamy ustnej oraz prawidłowego odpoczynku, jako czynników mających ścisły związek pomiędzy prawidłowym myciem zębów a chorobami przyzębia i występowaniem próchnicy oraz prawidłową higieną odpoczynku a zdrowiem fizycznym i psychicznym.
 • Edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie racjonalnego modelu żywienia jako czynnika mającego ścisły związek pomiędzy sposobem odżywiania a zachowaniem zdrowia.
 • Nauka zasad i ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz nauka zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego.
 • Zwiększenie świadomości dotyczącej wczesnego wykrywania chorób nowotworowych oraz nauka samobadania piersi u dziewcząt oraz jąder u chłopców.
 • Przekazanie wiedzy na temat czynników ryzyka chorób układu krążenia oraz możliwości działań w zakresie ich zapobiegania. Wpływ palenia tytoniu
  na powstawanie chorób układu krążenia.

 

Program zdrowotny "Aktywny Senior"


Opis i cele programu
Główne problemy zdrowotne mieszkańców m.st. Warszawy oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa wyznaczają kierunki działań w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia skierowaniej do populacji seniorów m.st. Warszawy. Warunkiem bezpiecznego, aktywnego starzenia się jest przeciwdziałanie głównym czynnikom ryzyka w czasie wszystkich faz życia. Główne czynniki ryzyka to m.in. brak aktywności fizycznej oraz zła dieta. Regularna aktywność ruchowa jest jedną z najważniejszych składowych promocji zdrowia. Celem programu jest zachowanie i poprawa ogólnej sprawności oraz jakości życia seniorów.
Zakres programu:
 • Edukacja zdrowotna z zakresu zasad prawidłowego odżywiania  się i zmiany niekorzystnych nawyków żywieniowych
 • Metody radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które podwyższają poziom stresu
 • Uwrażliwienie na konsekwencje zachowań antyzdrowotnych, m. in. palenie papierosów i picie alkoholu
 • Profilaktyka upadków oraz organizacja bezpiecznego środowiska zamieszkania
 • Edukacja dotycząca schorzeń, zachowań zdrowotnych sprzyjających leczeniu
 • Aktywizacja ruchowa i jej korzystny wpływ na sytuację zdrowotną, ćwiczenia będą dostosowane do indywidualnego stanu zdrowia i możliwości Pacjentów 
Zgoda na uczestnictwo w programie KLIK.

 
Szkoła Rodzenia

Szkoła Rodzenia


Opis i cele programu
Celem programu bezpłatnej Szkoły Rodzenia jest przygotowanie kobiet w ciąży do porodu naturalnego oraz pełnienia nowej roli związanej z pojawieniem się dziecka. Naszym zadaniem jest przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju płodu, przebiegu ciąży oraz opieki medycznej jaką ciężarna powinna otrzymać, porodu, połogu i podstawowych problemów dotyczących opieki nad noworodkiem i laktacji. Będziemy promować zachowania sprzyjające zdrowiu matki, dziecka i rodziny jak również informować o dostępnych formach prawnej  i finansowej pomocy oraz podstawowych normach prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Do uczestnictwa w programie bezpłatnej Szkoły Rodzenia uprawnione są kobiety w ciąży (zalecany na przełomie II i III trymestru ciąży) zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy.
Program przewidziany jest na 20 zajęć lekcyjnych gdzie każde spotkanie to 1 godzina zajęć teoretycznych 1 godzina ćwiczeń przygotowujących do porodu.
Plan spotkań: 
http://www.szpzlo-ochota.pl/images/stories/plan%20spotka%20na%20stron%203.jpg
Na zajęcia prosimy przynieść:
 • Zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do ćwiczeń w szkole rodzenia.
 • Grube skarpety (na salę wchodzimy bez butów).
 • Wygodny strój (typu dresy, itp.).
Zapisy po numerem telefonu: +48 512 802 853

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 r.ż.  - pobierz >>


Opis i cele programu
Grypa to wirusowa choroba zakaźna, łatwo rozprzestrzeniająca się w okresie jesienno –zimowym. U osób w wieku podeszłym niesie ze sobą większe ryzyko powikłań tj. zapalenie płuc, oskrzeli, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Celem programu jest zmniejszenie liczby zachorowań na grypę i uchronienie osób w wieku podeszłym przed groźnymi powikłaniami.

Program zdrowotny Ocena ryzyka choroby nadciśnieniowej u młodzieży w wieku 18 – 19 lat

Program wczesnego wykrywania choroby nadciśnieniowej u młodzieży szkolnej pomiędzy 18 a 19 rokiem życia - pobierz >>


Opis i cele programu
Jest to program, który pozwala na wyselekcjonowanie grupy osób, młodzieży w wieku 18 – 19 lat mającej nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego (a więc potencjalnych pacjentów), skierowanie ich na konsultację oraz dalsze badania w Poradniach Specjalistycznych w ramach finansowania z NFZ. Nadciśnienie tętnicze to ważny czynnik ryzyka chorób układu krążenia, a jego wczesne leczenie zmniejsza częstość zgonów, udarów mózgu i zawału serca. Nadciśnienie i nadwaga u dzieci i młodzieży to dwa dominujące czynniki ryzyka, które rokują w późniejszym rozwoju wystąpieniem chorób układu krążenia.
 
 
 
 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"

Opis i cele programu
Zwiększenie liczby szczepionych dziewczynek i chłopców w wieku 12 lat (po ukończeniu 12 roku życia, a przed ukończeniem 13 roku życia), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy Spadek lub utrzymanie wskaźników zachorowalności na choroby, których głównym czynnikiem jest HPV (m.in. rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu). Szczepienie zalecane dla osób przed rozpoczęciem inicjacji seksualnej.
Kryteria kwalifikacji
Wizyta związana z podaniem szczepionki rozpocznie się konsultacją lekarską w celu wykluczenia przeciwwskazań, po której dana osoba zostanie zakwalifikowana do szczepienia.
Bezpłatna Cytologia

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy


Rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości wystę powania nowotworem u kobiet w Polsce Rocznie choroba ta dotyka ok. 4 tys. kobiet. Blisko 2 tys. Polek umiera z tego powodu. 

Cel programu:
• Zmniejszenie wska ź nika umieralno ś ci kobiet na raka szyjki macicy • Podniesienie poziomu wiedzy na temat raka szyjki macicy
• Wprowadzenie na terenie kraju jednolitego post ę powania diagnostycznego
• W wyniku przeprowadzenia badania cytologicznego wy krycie ewentualnych zmian przedrakowych i raka we wczesnym okresie.
 
 
 

   Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego pod hasłem „Zrozum-MY się”

Opis i cele programu
Celem działań edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia psychicznego pod hasłem „Zrozum-MY się” jest:
przeprowadzenie do 26 czerwca 2020 r. zajęć na temat zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia psychicznego dla co najmniej 800 uczniów uczęszczających do szkół średnich z województwa mazowieckiego oraz przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia psychicznego;
wzrost wiedzy nt. zaburzeń psychicznych i promocji zdrowia psychicznego
u 80% uczestników.
Działania edukacyjno-informacyjne z zakresu promocji zdrowia psychicznego pod hasłem „Zrozum-MY się” skierowane są do uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego.

Zagadnienia omawiane podczas zajęć:
 • czym są emocje i ich wpływ na zdrowie,
 • rola stresu w wywoływaniu problemów psychicznych oraz sposoby radzenia sobie z nim,
 • przejawy dyskryminacji i znaczenie stereotypów,
 • radzenie sobie z różnymi formami agresji rówieśniczej,
 • wpływ presji rówieśniczej i mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości,
 • opieranie się presji podejmowania zachowań ryzykownych,
 • stygmatyzowanie osób z problemami psychicznymi,
 • dostrzeganie problemów natury psychicznej u siebie i osób z otoczenia,
 • najczęstsze zaburzenia psychiczne występujące u młodzieży i młodych dorosłych, w tym zaburzenia nastroju i depresja oraz uzależnienia (dopalacze),
 • różnice pomiędzy psychologiem, terapeutą a psychiatrą,
 • informacje, gdzie można zwrócić się o pomoc w przypadku dostrzeżenia u siebie lub u kogoś objawów zagrażających zdrowiu psychicznemu.

Ministerstwo Zdrowia:

www.mz.gov.pl
 

Narodowy Fundusz Zdrowia:

www.nfz.gov.pl


Narodowy Fundusz Zdrowia Mazowiecki Oddział Wojewódzki w Warszawie:

www.nfz-warszawa.pl


Naczelna Izba Lekarska:

www.nil.org.pl


Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych:

www.nipip.pl
Zapisz się na newsletter, aby otrzymywać na bieżąco informacje o nowościach naszego portalu: więcej

NEWSLETTER

Regulamin Bezpłatnego Newslettera.